Carper PNG.png

ALGEMENE VOORWAARDEN

Carper PNG.png
Carper PNG.png
Carper PNG.png

Algemene voorwaarden voor de huur van de visboot Carp530 van Visboottehuur met Honda 10 pk buitenboordmotor

Door te huren gaat de huurder akkoord met de voorwaarden zoals beschreven op deze pagina. In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien, is de verhuurder de enige partij die bepaalt hoe en wanneer de verhuur plaatsvindt en / of geen doorgang kan vinden. Belangrijkste aspect van deze voorwaarden is duidelijkheid te verschaffen over rechten en plichten van huurders

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a) verhuurder: Visbootverhuur
b) huurder: (natuurlijk of rechts-) persoon die namens zichzelf, of namens een groep, de overeenkomst met verhuurder afsluit;
c) huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij verhuurder zich verbindt om huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven voor een bepaalde vooraf afgesproken duur
d) vaartuig: het vaartuig van verhuurder, inclusief alle ingebouwde elektronica en verdere toebehoren.

Algemeen
1) Verhuurder verhuurt vaartuigen voor een dag, weekend, midweek of week. Het vaartuigen dient in alle gevallen voor zonsondergang terug te zijn op de verhuurlocatie, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
2) Een vaartuig mag door maximaal 6 personen tegelijk worden bemand.
3) De minimumleeftijd om een vaartuig bij verhuurder te kunnen huren en/of besturen is 21 jaar.
4) Het is verboden de vaartuigen van verhuurder te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs, waarbij dezelfde regels gelden als in het wegverkeer.
5) Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord.
6) Er mag geen afval overboord gegooid worden. Indien het vaartuig niet vrij van afval wordt achtergelaten door huurder, is deze een bedrag van tenminste € 50,- aan schoonmaakkosten verschuldigd.
7) Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden. Live muziek en/of elektrisch versterkte muziek aan boord is niet toegestaan.
8) In de schemering is het verplicht het meegeleverde licht zichtbaar te gebruiken.
9) Het is niet toegestaan het vaartuig onbeheerd achter te laten.
10) Bij slecht weer (zeer dichte mist, aanhoudende regen, onweer of storm) behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst per direct (gedeeltelijk) te ontbinden.
11) Verhuurder kan de overeenkomst direct ontbinden en het vaartuig onmiddellijk terugnemen, indien huurder zich niet houdt aan de algemene voorwaarden. Huurder is ook dan verplicht de volledige huurprijs te voldoen over de vooraf afgesproken periode.

Reserveren / annuleren
1) Annuleren van een reservering is alleen mogelijk in geval van harde regen of storm op de dag van de huur. Let op: annuleren kan (in geval van harde regen en/of storm) alleen in overleg met verhuurder. Verhuurder bepaalt uiteindelijk of de annulering gegrond is.
2) Bij annulering van de huur brengt de verhuurder, ongeacht het moment voorafgaand aan de huur ( met uitzondering van de dag waarop de huur plaatsvindt , zoals hierboven beschreven), 50 % van de huursom in rekening.

Eigen risico / borg
1) Voor aanvangsdatum dient de huurder de borg van € 150,00 per overmaking/contact te voldaan te hebben. Uitzonderingen hierop zijn niet mogelijk. De huurder mag uitgaan van de oprechtheid van de verhuurder t.a.v. de reparatie van veroorzaakte gebreken/schades en de verrekening van de borg.
2)Bij schade houdt de verhuurder de borg altijd volledig in tot na de reparatie. Het is aan de huurder om, als een andere partij de veroorzaker is, daar het eigen risico op te verhalen.
3)Schade/ nalatenschap (o.a. inkomstenderving) die niet door de verzekering wordt gedekt.

Huurtijden / schade
1)De boot dient op het afgesproken tijdstip in de haven terug te zijn in de staat zoals de boot ook is meegenomen (schoongemaakt, netjes opgeruimd. Minimum leeftijd voor verhuur is 21 jaar.
2)Huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor de boot en het welzijn van de opvarenden. Hieronder valt ook (eventuele) schade van het eigendom van de huurder en (eventuele) schade aan het eigendom van verhuurder en derden.
3)Indien er schade wordt gevaren, dient u te allen tijde contact op te nemen met de verhuurder, om de verdere gang van zaken en schade-afhandeling door te spreken, verhuurder 06-41862749/ 06-50264034
4) Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies-, diefstal- of beschadiging van persoonlijke eigendommen als gevolg van de boothuur.
6) De schipper / bestuurder mag voor of tijdens het varen geen alcohol nuttigen. Wanneer de verhuurder overmatig alcoholgebruik constateert, houdt deze zonder voorbehoud de borgsom in.

Vaarregels:
1)Laat de boot nooit onbemand achter
2)Minimum leeftijd voor verhuur is 21 jaar.
3)Maximaal 6 personen tegelijk inclusief kinderen
4)De maximum snelheid in havens is 6 km/u. (stapvoets varen) Op kanalen/meren geldt 9 km/u. • Een vaarbewijs is niet verplicht om de boot te huren, varen in natuurgebieden is niet toegestaan.
5)De schipper / bestuurder mag voor of tijdens het varen geen alcohol/drugs nuttigen. Wanneer de verhuurder overmatig alcohol/drugsgebruik constateert, houdt deze zonder voorbehoud de borgsom in.
6)In de schemering is het verplicht het meegeleverde licht zichtbaar te gebruiken
7)Huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen
8)Huurder dient zich aan het Nederlandse vaarregelementen te houden
9)Huurder dient te alle tijden goed rekening te houden met medegebruikers van het water en in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes, Dit betekent ook het niet te ruim nemen van bochten.
10)Het is verboden aan te meren onder en/of aan bruggen, op hoeken van vaarwegen en aan woonboten
11)Rondvaartboten, vrachtschepen, andere beroepsvaartuigen en andere schepen groter dan 20 meter hebben ten allen tijden voorrang
12)De belangrijkste vaarregels zullen huurder schriftelijk worden overhandigd bij aanvang van de huurperiode
Verplichtingen van de verhuurder
13)Bij aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder het vaartuig over aan de huurder
14)Verhuurder wijst huurder voor aanvang van de huurperiode op eventueel al bestaande schade aan het voertuig en legt deze schriftelijk vast

Verplichtingen van huurder
1) Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van verhuurder.
2) Huurder wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken voor een zorgzame en veilige omgang met het vaartuig.
3) Huurder zal het vaartuig als een goed schipper en overeenkomstig de bestemming en deze algemene voorwaarden gebruiken en zal geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen.
4) Huurder zal het vaartuig zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan.
5) Het vaartuig en de inventaris (zoals kaarten, reddingsvesten, peddels, kussens, licht, etc.) die huurder van verhuurder meekrijgt dienen na de huurperiode in dezelfde staat te worden afgeleverd als waarin deze zich bevonden bij aanvang van de huur. Bij vermissing of schade brengt verhuurder huurder een bedrag ter waarde van de vervangingswaarde/herstelwaarde in rekening.
6) Huurder dient voor afvaart te controleren of de in de huurovereenkomst opgenomen inventaris aanwezig, volledig en deugdelijk is. Indien dit niet het geval is, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen.
7) Huurder dient voor afvaart het vaartuig te controleren op eventuele niet door verhuurder vastgelegde schade. Indien huurder vaststelt dat er sprake is van niet door verhuurder vastgelegde schade, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen.
8) Mocht huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient huurder verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen. Indien het vaartuig meer dan een half uur later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, brengt verhuurder euro 30,- per kwartier extra in rekening en heeft verhuurder recht op vergoeding van eventuele verdere (gevolg-) schade, tenzij de verlate teruggave niet aan huurder kan worden toegerekend.
9) In geval van calamiteiten dient huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met verhuurder.

Aansprakelijkheid schade
1) Verhuurder zorgt dat het vaartuig ten behoeve van huurder verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en cascoschade voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied. Per vaartuig geldt voor huurder een niet af te kopen eigen risico van euro 250,- per geval bij W.A. en casco-schade.
2) Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vaartuig alsmede voor door hem en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft, met inachtneming van- en eventueel met uitzondering van -het hierna gemelde.
3) Bij verlies, c.q. diefstal van het vaartuig is huurder in alle gevallen geheel aansprakelijk voor de door verhuurder geleden schade.
4) Wanneer sprake is van ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van verhuurder en/of diens personeel wordt door verhuurder geen beroep op de verzekering gedaan, maar is huurder volledig aansprakelijk voor alle geleden (gevolg) schade voor verhuurden en/of derden.
5) Huurder is in gebreke als blijkt dat hij verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden niet nakomt. Bij niet-nakoming hiervan en/of meldingen van overlast als gevolg hiervan is huurder volledig aansprakelijk voor alle (gevolg) schade en kosten die verhuurder moet maken en (gevolgen van) eventuele claims van derden aan verhuurder.
6) Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van een vaartuig van verhuurder. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grote schuld door verhuurder. Deze wettelijke schadevergoeding door verhuurder aan huurder zal maximaal het bedrag zijn dat verhuurder van zijn wettelijke aansprakelijkheidsverzekering vergoed krijgt voor het in geding zijnde incident.
7) Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen het vaartuig en andere objecten en op het feit dat het aluminium waarvan het vaartuig is gemaakt in de zomer zeer warm kan worden. Ook hiervoor kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden.
8) Kinderen (tot 18 jaar) vallen onder de verantwoording van de ouders.
9) Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigendommen die huurder meeneemt op het vaartuig.
10) Huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan verhuurder mededelen. Schade die niet is gemeld (zowel aan het vaartuig als aan derden), wordt volledig op huurder verhaald en valt niet onder de verzekering.
11) Huurder is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade indien hij het vaartuig gebruikt buiten het in de deze algemene voorwaarden benoemde vaargebieden zoals vermeld in artikel 3.
12) Indien het vaartuig door huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, is verhuurder gerechtigd op kosten van huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt. Dan is huurder alleen het eigen risico van euro 250,- verschuldigd
13) De verzekeringsvoorwaarden van verhuurder zullen op verzoek van huurder aan hem ter inzage worden gegeven.

Klachten en geschillen
1) Bij klachten dient huurder binnen een week na de huurdatum verhuurder daarvan schriftelijk in kennis te stellen, met deugdelijke toelichting en onderbouwing van de klacht.
2) Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Indien huurder een uit het Nederlands vertaalde versie van deze voorwaarden heeft ontvangen en dit leidt tot verschillen in de teksten, prevaleert de Nederlandse tekst.

Aanvullende gegevens: Visboottehuur, info@visboottehuur.nl KvK.nr. 6288355 BTW nr. 152267955B01
Tel. nr. 06 – 41862749/06-50264034

Carper PNG.png
Carper PNG.png